top of page

Pobožnosť Corda Pia

V roku veľkého jubilea stigmatizácie sv. Františka z Assisi vás pozývame spoznávať tradície nášho rádu spojené s týmto tajomstvom života nášho svätého zakladateľa. Najkrajším pripomenutím udalostí z La Verny je pobožnosť zvaná Corda Pia.Corda Pia je tradičné nábožné cvičenie spojené s procesiou k ucteniu piatich rán ukrižovaného Krista ako aj piatich stigiem na tele sv. Františka z Assisi. Zostavil ju Boží sluha Filippo Gesualdi, generálny minister rehole minoritov v rokoch 1593 – 1602. V druhej polovici 20. storočia sa k tradičnej pobožnosti pridali čítania z františkánskych prameňov a posledná tretia časť venovaná žiaľu a bolesti Panny Márie pod Ježišovým krížom.


V najdôležitejších františkánskych chrámoch sa slávila vždy v adventnom a pôstnom období, a to v piatok po kompletóriu. Dnes je zvyk sláviť ju iba v pôstnom období, v piatok po vešperách. Biblickým základom tejto pobožnosti je 24. verš druhej kapitoly Prvého Petrovho listu: „Jeho rany vás uzdravili!“ Zľudovelý názov Corda pia dostala pobožnosť podľa prvých dvoch slov latinského hymnu, ktorý otvára jej slávenie.Priebeh pobožnosti

Pobožnosť sa začína po vešperách pri hlavnom oltári kostola. Celebrant si oblieka superpelíciu, červenú štólu a pluviál. S dvoma asistentmi prichádza k oltáru a náležite si ho uctí. Kým všetci stoja, lektor číta rozprávanie o vtlačení stigiem do tela sv. Františka. Na výber sú štyri texty, autorom dvoch z nich je bl. Tomáš Celano, ďalších dvoch sv. Bonaventúra z Bagnoreggia. Po čítaní kantori intonujú hymnus Corda Pia. Formuje sa procesia k oltáru Ukrižovaného, na čele ktorej kráča hlavný celebrant. V rukách nesie veľký kríž ozdobený nástrojmi umučenia.


Keď procesia príde do kaplnky Ukrižovaného, koná sa poklona Svätému krížu. Všetci zaujmú miesta v laviciach, ostanú však stáť. Celebrant pristúpi pred oltár obrátený smerom ku krížu a pozve prítomných k poklone slovami Písma (Flp 2,8-11). Pri slovách: „Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno“ všetci pokľaknú a opäť vstanú.


Nasleduje päť modlitebných výziev na poklonu piatim ranám Pána Ježiša. Veriaci po každej výzve spievajú: "Ježišu Kriste, ukrižovaný, zmiluj sa nad nami". Po piatom zvolaní a odpovedi nastane ticho, ktoré je priestorom na súkromnú modlitbu a adoráciu. V závere tejto časti sa predsedajúci s veriacimi modlí modlitbu vzdávania vďaky za Kristovo utrpenie a za dar stigiem vtlačených do tela svätého Františka.


Poslednou časťou pobožnosti Corda Pia je nábožná spomienka na bolesti preblahoslavenej Panny Márie. Tvorí ju antifóna a pieseň, ktorá je trochu podobná sekvencii Stála matka bolestivá. Na záver vysloví celebrant modlitbu a požehnanie, po ktorom sa zhromaždenie rozchádza v tichosti.


103 zobrazení

Comments


bottom of page